Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie binnen een VvE

Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt
ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.
De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit
2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken in
de praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere
toelichting op de voorschriften. In de brochure-bouwbesluit-2012-brandmelders van Binnenlandese zaken en koninkrijrrelaties is een nadere toelichting gegeven, kijk ook op hun website voor de laatste stand van zaken https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/11/11/infobladen-bouwbesluit-2012

Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie binnen een VvE