De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt als onafhankelijke toezichthouder toezicht op de
naleving van de regelgeving. Daarbij zet de ILT indien nodig de handhavingsinstrumenten in, variërend van
waarschuwing tot bestuurlijke boete. De inspecteurs van de ILT hebben toegang tot de webapplicatie en de
database met gegevens over de energielabels. De ILT zal achteraf controleren of de deskundige de bewijsstukken
terecht heeft gecertificeerd. Daarbij kijkt de ILT naar de labelklasse, de ingevulde woningkenmerken
en de bijbehorende bewijsstukken. Daarnaast hebben ze tal van andere activiteiten.

Energielabel woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven.

In januari en februari 2015 zijn alle woningeigenaren door de rijksoverheid per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure is aangegeven dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren.

Vanaf 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Verkoop

Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een woning wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, welke in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eigenaren die geen definitief energielabel hebben geregeld voor de koper krijgen een brief om hen hierop te attenderen.
In deze brief wordt verwezen naar de website Energielabelvoorwoningen.nl waar de verkoper een definitief energielabel kan registreren. De brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen.

De inspectie controleert na zes weken nogmaals of er voor de woning een energielabel is geregistreerd. Als dat niet het geval is, kan de inspectie overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Dat is een maatregel gericht op het ongedaan maken van een overtreding.

Eerst verstuurt de inspectie een voornemen last onder dwangsom, waarbij het mogelijk is binnen vier weken een zienswijze in te dienen als er inmiddels wel een definitief energielabel voor de woning is geregistreerd of de procedure tot registratie van een definitief energielabel net is gestart.

Uiteindelijk kan de inspectie een last onder dwangsom opleggen. De hoogte van de dwangsom bedraagt maximaal €405 per verkochte woning zonder definitief energielabel. Bij de hoogte van de dwangsom is rekening gehouden met de zwaarte van het geschonden belang (de zwaarte van de overtreding) en de beoogde werking van de dwangsomoplegging (effectiviteit van deze maatregel). Als de verkoper alsnog voor een definitief energielabel zorgt, hoeft hij de dwangsom niet te betalen.

Verhuur

Anders dan bij verkooptransacties bestaan er geen landelijke bestanden waarin huurtransacties worden geregistreerd. Huurders van woningen die geen afschrift van het definitief energielabel overhandigd hebben gekregen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, kunnen dit melden aan de ILT:

• Ga naar de meldingenpagina;
• Kies bij Rubriek voor ‘Overig ILT’, bij Soort voor ‘Ontbreken energielabel bij verhuur’ en vervolgens ‘Nieuwe melding’;
• Op het e-mailadres dat u invult, ontvangt u na verzending direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier en verdere instructies.

Verhuurders van woningen zijn door middel van een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.

Erkend deskundige

De erkend deskundige speelt een belangrijke rol. Een energielabel is pas definitief als de erkende deskundige de door de woningeigenaar aangeleverde gegevens op aannemelijkheid heeft getoetst.
Doordat de inspecteurs van de ILT toegang hebben tot de internet-applicatie en de database met gegevens over de energielabels, kunnen zij controle op de deskundigen uitvoeren. De onafhankelijke werkwijze van de erkend deskundige is geborgd met het afleggen van een examen en het volgen van een verplichte instructie van RVO. De ILT kan achteraf controleren of de deskundige het energielabel terecht heeft gecertificeerd. Indien dat niet het geval is, kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen aan de deskundige. De maximale hoogte van de boete voor rechtspersonen zal zijn het bedrag van de vierde categorie zoals opgenomen in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2016: € 20.500,–) en voor natuurlijke personen het bedrag van de eerste categorie zoals opgenomen in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2016: € 410,–).

Een energielabel kan ook worden bepaald aan de hand van een Energie-Index. Sinds 1 januari 2015 bepaalt die de energieprestatie van een huurwoning. Zo’n Energie-Index wordt opgesteld door een gecertificeerd bureau. De ILT heeft geen controlerende taak op deze gecertificeerde bureaus. Dat hebben de certificerende instellingen die deze bureaus het certificaat verlenen om een Energie-Index op te stellen.
Over het toezicht van de ILT op de erkend deskundigen voor energielabels is een ILT-presentatie beschikbaar (zie hieronder).

Meer informatie

Informatie over het energielabel voor woningen en het registreren van het energielabel is te vinden op de website van energielabel.
Vragen over het toezicht op energielabels kunt u stellen via het zie hier ook de Presentatie Toezicht E-labels van 19 en 22 december 2016.

Toezicht door de ILT