Update energielabel woningen

 


Introductie
Facts&Figures energielabels voor woningen
Informatie voor erkend deskundige
Algemene informatie
Energielabel aanvragen voor nieuwbouw
Nieuwsbericht 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen?
Campagne Energie besparen doe je nu
 
 

 

Introductie
Geachte relatie,

Dit is de laatste speciale nieuwsbrief “Update energielabel voor woningen”. Op www.rvo.nl/energielabel vindt u actuele informatie over het energielabel. Informatie over storingen, onderhoud, wijzigingen en nieuwsberichten over het energielabel zijn op de “Serviceberichten-pagina” te vinden. Raadpleeg daarom regelmatig de site.
Specifiek voor alle geregistreerde erkend deskundigen zal RVO.nl nieuwsberichten en informatie per e-mail gaan versturen over ontwikkelingen die voor hun werkzaamheden relevant zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontact, telefoon: 088 0424242. U kunt ons bellen op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.
Wilt u het nieuws van RVO.nl volgen? Meldt u zich dan aan voor een van de nieuwsbrieven van RVO.nl via www.rvo.nl/aanmelden.

Terug naar boven

 

Facts&Figures
Facts & Figures energielabels voor woningen

Van januari 2015 t/m 6 november hebben 831.654 (unieke) woningeigenaren ingelogd in de webapplicatie waarvan 481.846 (tot en met 31 oktober) een geldig definitief energielabel hebben geregistreerd. Daarnaast zijn er 424.402 energielabels via de Energie-Index geregistreerd, van januari 2015 t/m 31 oktober 2016.

Terug naar boven

 

 

Informatie voor erkend deskundige
Spelregels
De afgelopen maanden heeft RVO.nl regelmatig gecontroleerd op de prijsstelling door erkend deskundigen. In veel gevallen werden niet transparante of onjuiste prijzen gehanteerd. De betreffende erkend deskundigen die zijn aangeschreven hebben hun informatie daarop aangepast. Sinds afgelopen zomer komen er vrijwel geen verkeerde prijsstellingen meer voor. Daar is RVO.nl natuurlijk erg tevreden over omdat alle klanten daar baat bij hebben.

Deze controles en ook eerdere constateringen hebben ertoe geleid dat RVO.nl samen met het Ministerie van BZK nog eens goed heeft gekeken naar de Overeenkomst die is afgesloten tussen RVO.nl en erkend deskundigen. Geconcludeerd is dat deze op sommige punten niet toereikend is en op juist andere punten afspraken vastlegt die elders al geregeld zijn. Daarom gaat RVO.nl de komende tijd een aantal veranderingen doorvoeren:

  • Er zal met nieuwe erkend deskundigen te zijner tijd geen aparte Overeenkomst meer gesloten worden. In plaats daarvan worden spelregels op de website gepubliceerd (zie ook derde punt).
  • De voorwaarden om erkend deskundige te kunnen zijn, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en registratie volgt automatisch als aan de toelatingseisen wordt voldaan.
  • De spelregels zoals in de afgelopen periode werden gehanteerd, zullen opnieuw worden beschreven en toegezonden aan alle erkend deskundigen. De basis voor deze spelregels is met name gelegen in het Burgerlijk Wetboek (boek 6 om precies te zijn). RVO.nl zal de naleving van deze spelregels blijven controleren en kan een melding doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

RVO.nl houdt u op hoogte over de voortgang van deze veranderingen.

Klachtenregeling
Het Ministerie van BZK heeft aangegeven dat erkend deskundigen niet langer verplicht zijn om zich te registreren bij de Geschillencommissie energielabel. U wordt wel aangeraden om te voorzien in een klachten- of geschillenregeling. Dat kàn door uw bedrijf te registreren bij De Geschillencommissie subcommissie Energielabel, maar u kunt zich ook aansluiten bij een andere klachtenregeling of zelf hierin voorzien.

Handhaving kwaliteit
Om de kwaliteit van de werkzaamheden van erkend deskundigen te borgen vindt controle en handhaving plaats. Dit gebeurt door RVO.nl en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) op diverse onderwerpen:

  • RVO.nl controleert of de erkend deskundigen voldoen aan de toelatingseisen. Zoals het hebben van een geldig bewijs van vakbekwaamheid, inschrijving Kamer van Koophandel en eHerkenning.
  • Ook wordt gecontroleerd of erkend deskundigen in de webapplicatie transparante en eenduidige informatie verstrekken aan woningeigenaren. Als niet wordt voldaan aan de eisen dan kan de toegang tot de webapplicatie worden geweigerd of wordt het account in de webapplicatie tijdelijk geblokkeerd. Deze controles vinden doorlopend plaats.
  • De ILT controleert steekproefsgewijs de werkzaamheden van erkend deskundigen in de webapplicatie. Doordat de onafhankelijke controleurs van de ILT toegang hebben tot de internetapplicatie en de database met gegevens over de energielabels, kunnen zij de onafhankelijke controle op de deskundigen uitvoeren. Wanneer een fout wordt geconstateerd, ontvangt men eerst een waarschuwingsbrief. De handhavingsmaatregel bij onvoldoende kwaliteit is een bestuurlijke boete. Controles vinden doorlopend plaats

Eerste resultaten controles ILT
De afgelopen weken heeft de ILT de kwaliteit van de werkzaamheden van erkend deskundigen gecontroleerd. De meerderheid van de gecontroleerde erkend deskundigen levert prima werk, maar bij een aantal zijn fouten geconstateerd. Zij hebben begin november een waarschuwingsbrief van ILT ontvangen. Over enige tijd volgt een hercontrole. Als er dan weer fouten geconstateerd worden bij deze erkend deskundigen, zal de ILT een boete opleggen.
Veel voorkomende fouten betreffen de beoordeling van glas en de ruimteverwarmingsinstallatie. Op geüploade facturen ontbreken geregeld adres en/of specificatie van de maatregel en een offerte is geen acceptabel bewijsstuk.

Op 19 en 22 december organiseert RVO.nl twee opfrisbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de veelvoorkomende fouten besproken en is er ruimte voor het stellen van vragen over werken met de webapplicatie.
Erkend deskundigen kunnen zich aanmelden via e-mail ovv “opfrisbijeenkomst”.
Bij grote belangstelling zal RVO.nl mogelijk een extra bijeenkomst organiseren in 2017.

Overleg RVO.nl en erkend deskundigen
Begin 2017 zal RVO.nl één of meer overleggen organiseren om ervaringen en behoeften van erkend deskundigen te inventariseren. Een dergelijke bijeenkomst heeft ook begin 2016 plaatsgevonden. Hiervoor volgt nog een oproep aan de erkend deskundigen om deel te nemen.

Publicaties

Instructiebijeenkomsten 2016-2017
De eerstvolgende instructiebijeenkomst nieuwe erkend deskundigen vindt plaats op donderdag 1 december. De volgende data voor 2017 zijn gepland op 16 maart, 15 juni, 14 september en 7 december. De instructiebijeenkomsten gaan alleen door bij voldoende belangstelling. Lees meer informatie voor iedereen die erkend deskundige wil worden.

Terug naar boven

 
   

 

 
ALGEMENE INFORMATIE
Advertentieplicht bij koop en verhuur
In de advertenties voor woningen die worden aangeboden op de woningmarkt in commerciële media moet de letter van het energielabel worden vermelden. Zie ook Artikel 2.3. Een makelaar heeft daarnaast een belangrijke rol om woningeigenaren hierop te wijzen en te adviseren.
Ter ondersteuning van de advertentieplicht is er een set aan energielabel-logo’s die u kunt downloaden.

Maatregelen bewijzen met verkoopbrochure bij een energielabel
De verkoopbrochure kan worden gebruikt voor het bewijzen van maatregelen bij het aanvragen van een energielabel en is onbeperkt geldig. De bruikbaarheid van de verkoopbrochure kan worden vergroot.
Daarom een dringend verzoek aan alle makelaars om de verkoopbrochure – inclusief de ondertekende overzichtspagina voor het energielabel – aan de woningeigenaar te geven.
Hij moet daarbij een ondertekende overzichtspagina aanleveren volgens het overeengekomen Format overzichtspagina met de woningkernmerken. Uiteraard gelden deze afspraken over de verkoopbrochure met overzichtpagina ook voor makelaars die niet zijn aangesloten bij NVM, VBO, Vastgoed Pro of NVR.

Er zijn twee manieren om de verkoopbrochure als geldig bewijsstuk te gebruiken:

1.    Een woningeigenaar wil alles in één keer bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan elk van de volgende eisen:

o    vermelding en ondertekening van de makelaar die de brochure heeft opgesteld;

o    de brochure heeft een ondertekende overzichtspagina met alle te bewijzen woningkenmerken;

o    op de overzichtspagina staat het adres (of de bouwlocatie) van de woning.

2.    Een woningeigenaar wil één kenmerk bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan elk van de volgende eisen:

o    vermelding en ondertekening van de makelaar die de brochure heeft opgesteld;

o    duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk;

o    op de overzichtspagina staat het adres (of de bouwlocatie) van de woning.

Welke woningen zijn energielabelplichtig?
Een woning moet op een transactiemoment (verkoop of verhuur) voorzien zijn van een energielabel. Er zijn een beperkt aantal situaties waarvoor de labelplicht niet geldt.
Lees meer over uitzonderingen en voorwaarden in de “FAQ welke woningen zijn energielabelplichtig?” (pdf).
Zie ook: “FAQ welke utiliteitsgebouwen zijn labelplichtig?” (pdf).

Energielabel methodiek en Energie-Index
Er zijn twee methoden om de energie-efficiency van een woning te bepalen: het energielabel en de Energie-Index (EI).

Het energielabel geeft woningeigenaren snel inzicht in de energie-efficiency van hun woning en is online aan te vragen. Daarbij beoordeelt een erkend deskundige de bewijsstukken voor maximaal 10 kenmerken van de woning op afstand en volgt een labelletter. Voor de aanvraag van een Energie-Index (o.a. van belang voor woningen onder de liberalisatiegrens) beoordeelt een EPA-adviseur op locatie de woning op 150 kenmerken en volgt een cijfer.

Beide methodieken leiden tot een energielabel. Bij de methodiek van de EI gebeurt dit indirect. Wanneer de EPA-adviseur de EI registreert, worden de 150 kenmerken door de certificaatsoftware automatisch omgezet naar de 10 invoerwaarden van het energielabel. De 150 kenmerken gaan als het ware door een ‘trechter’, waarbij de uitgebreide invoer wordt samengevat en vereenvoudigd tot de 10 kenmerkwaarden die voor het energielabel van toepassing zijn. Lees meer.

Terug naar boven

 
   

 

 
Energielabel aanvragen voor nieuwbouw
Voordat het energielabel voor een nieuwbouwwoning kan worden geregistreerd moet eerst een koppelingsverzoek (pdf) worden ingediend bij RVO.nl. Dit verzoek kan worden ingediend via www.energielabelvoorwoningen.nl. Bij het koppelingsverzoek voor een nieuwbouwwoning wordt gevraagd om bewijslast te uploaden via de webapplicatie. Dit zijn documenten waaruit blijkt dat een aannemer of projectontwikkelaar gerechtigd is om voor de woning een energielabel aan te vragen. In het document dient de (organisatie)naam en het adres van de woning te staan. Via de webapplicatie dient een projectontwikkelaar/aannemer de volgende drie bewijzen op te voeren:

1.    gemeentelijk huisnummerbesluit,

2.    aannemers- of koopovereenkomst en

3.    omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Energie-Index voor nieuwbouw
Naast het aanvragen via de webapplicatie kan voor nieuwbouw ook een gecertificeerd bedrijf een Energie-Index opnemen. Hierbij wordt automatisch een definitief label verstrekt. Bij woningbouwprojecten is meestal niet voor elke woning een opname nodig, vanwege representativiteit. De kosten per woning zijn dan laag.

Lees meer informatie voor projectontwikkelaars

Terug naar boven

 
   

 

 
Nieuwsbericht
60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen
Sinds 15 september zijn al meer dan 4.400 subsidie aanvragen bij RVO.nl ontvangen van woningeigenaren voor energiebesparende maatregelen van hun woonhuis.
Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Terug naar boven

 
   

 

 
Campagne Energie besparen doe je nu
Op 17 oktober 2016 startte de campagne ‘Energie besparen doe je nu’. De campagne is een initiatief van het Rijk, de VNG, Milieu Centraal en RVO.nl. De campagne richt zich op huiseigenaren in een label C woning of slechter.
Lees meer.

Terug naar boven

 
   

 

Colofon
Vragen?
De helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via
088 042 42 42, kies: optie 4, Energielabel (8.30 – 17.00 uur) of klantcontact@rvo.nl
Afmelden
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Update energielabel woningen