De aanvrager van het definitieve energielabel moet bewijsstukken indienen om de kwaliteit van het

definitieve energielabel te kunnen borgen. Een erkend deskundige beoordeelt dit bewijs op afstand via de

webapplicatie en zal de woning dus niet bezoeken. Uitsluitend de volgende vier soorten documenten en

stukken mogen als bewijsstuk dienen: foto’s, facturen, bouwdocumenten en rapporten of aankoop- en

verkoopdocumenten. Als de erkend deskundige twijfelt aan een bewijsstuk, moet hij om een beter

bewijsstuk vragen bij de aanvrager. Dat moet in ieder geval via de webapplicatie en kan aanvullend ook

per mail of telefonisch.

In de kennis bank staat een aantal voorbeelden van aangeleverd bewijsmateriaal. Ook is aangegeven welk

bewijsmateriaal acceptabel is en welk bewijsmateriaal niet acceptabel is, inclusief de reden van acceptatie

en afwijzing. Verder is aangegeven hoe de erkend deskundige over een goed- of afkeuring kan communiceren

met de woningeigenaar.

Opmerking:

  • De woningeigenaar kan maximaal drie bewijsstukken per woningkenmerk uploaden. Als de erkend

deskundige meer of ander bewijsmateriaal vraagt, dan moet hij de woningeigenaar verzoeken om

niet-relevant of minder belangrijk bewijsmateriaal te verwijderen. De erkend deskundige geeft aan wat

het niet-relevante of minder belangrijke bewijsmateriaal is.

Foto

Op een foto die dient als bewijslast moet het betreffende onderdeel of kenmerk duidelijk herkenbaar zijn.

Om fraude met foto’s tegen te gaan, zijn de volgende acties gepland:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat steekproefsgewijs na of foto’s niet eerder bij andere

woningen als bewijsmateriaal zijn gebruikt.

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat steekproefsgewijs websites scannen waar mogelijkerwijs

foto’s worden aangeboden.

  • In de praktijk zal de kopende partij in de gelegenheid zijn om het ‘dossier energielabel’ van de aangekochte

woning te controleren. Als het dossier niet klopt, kan de kopende partij de verkopende partij

hierop aanspreken.

Als de erkend deskundige twijfelt aan een foto die dient als bewijs, dan moet hij een nieuwe foto vragen van

het woningkenmerk. De erkend deskundige moet ook alert zijn op foto’s van de voor- en achtergevel en van

de CV-ketel van een woning. Bijvoorbeeld als op de foto’s van de voor- en achtergevel blijkt dat het om een

woning met plat dak gaat, terwijl de CV-ketel onder een schuin dak staat. In dat geval moet de foto niet als

bewijs geaccepteerd worden.

 

Facturen

Op een factuur moet de maatregel duidelijk omschreven zijn. Ook moet het adres van de betreffende

woning op de factuur staan.

Bouwdocumenten

Bouwdocumenten zijn alle relevante tekeningen, revisiestukken of EPC-berekeningen. Het moet aannemelijk

zijn dat de geschetste situatie ook echt gerealiseerd is. Dit kan, na beoordeling van de erkend deskundige,

betekenen dat aanvullende foto’s nodig zijn. Daarnaast moet uit de bouwdocumenten kunnen

worden opgemaakt dat het aannemelijk is dat het bouwdocument betrekking heeft op de betreffende

woning. Bijvoorbeeld de vermelding van het adres van de betreffende woning of de bouwlocatie in de

bouwdocumenten is aannemelijk genoeg. In hoofdstuk 4 staat wat de minimale eisen zijn om bouwdocumenten

als bewijsstukken te kunnen gebruiken.

Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw | 18

Rapporten, opleverdocumenten of aankoop- en verkoopdocumenten

Rapporten zijn bijvoorbeeld bouwkundige inspectie- en taxatierapporten. Een aankoop- en

verkoopdocument is de verkoopbrochure of woninginformatiemap bij de aankoop van de woning. In de

aan- of verkoopbrochure moet het adres of de bouwlocatie van uw woning zijn vermeld. Ook moet

duidelijk zichtbaar zijn wie de verkoopbrochure heeft opgesteld. De kenmerken van de woning moeten

helder beschreven zijn in de brochure. Er mag geen onduidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van

bepaalde woningkenmerken. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn.

De verkoopbrochure mag niet ouder zijn dan vijf jaar en moet opgesteld en ondertekend zijn door een

makelaar die is aangesloten bij een van de brancheorganisaties: NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro. Ook moet

er een overzichtspagina met alle energetische kenmerken aan toegevoegd zijn. Format woningkenmerken RVO

Deze is dus verplichht gesteld.

 

Bewijslast bij algemene woningkenmerken (bouwjaar en woningtype en woonoppervlakte)

 

Het komt zelden voor dat de vooringevulde invoerwaarden van de algemene woningkenmerken niet correct

zijn. Deze gegevens zijn afkomstig van het Kadaster (BAG) en DataLand (WOZ-registratie). Mocht de

woningeigenaar toch een foutieve invoerwaarde constateren, dan kan hij deze aanpassen.

Het bouwjaar komt uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), beheerd door Kadaster.

Gemeenten hebben in de BAG alle gebouwen opgenomen en daarvan het bouwjaar geregistreerd.

Het bouwjaar is het oorspronkelijke bouwjaar van een pand. Dit wordt bepaald bij de totstandkoming van

een object. Dit betekent dat het bouwjaar niet wijzigt als er bijvoorbeeld een aanbouw wordt gerealiseerd.

Het bouwjaar van het oorspronkelijk pand in de BAG blijft staan.

De webapplicatie toont een bouwjaarklasse die volgt uit het exacte bouwjaar zoals vermeld in de BAG.

Als de eigenaar de bouwjaarklasse aanpast, kan het bewijs bestaan uit bouwtekeningen waarop een

bouwjaar is genoemd, historische kaarten, een foto van een gevelsteen of een rapport van een bouwkundig

historicus of taxateur.

Als de eigenaar het woningtype aanpast, moet hij een foto van de voorgevel en de achtergevel van de

woning als bewijsmateriaal toevoegen. De totale voor- en achtergevel van de woning moet zichtbaar zijn,

inclusief de aansluiting met eventuele naastgelegen woning(en). Het is ook toegestaan gebruik te maken

van een bouwkundig rapport of verkoopbrochure waarin een foto van de betreffende woning is opgenomen.

In bijlage 3 staan aanwijzingen voor de bepaling van het woningtype.

De deskundige die de aanvraag behandelt, ziet in de energielabelaanvraag wanneer de woningeigenaar het

woningtype en/of het bouwjaar heeft aangepast en dit moet bewijzen. Wanneer dit het geval is, moet hij via

Streetview (Google Maps) controleren of de foto’s kloppen en of de nieuwe invoerwaarde aannemelijk is.

Voor aanpassing van het woonoppervlakte hoeft de woningeigenaar geen bewijsstukken aan te leveren. Het

woonoppervlakte heeft namelijk geen invloed op de energieklasse.

 

Wat te doen bij tegenstrijdige bewijsstukken?

 

De erkend deskundige moet aan de woningeigenaar terugkoppelen als hij/zij tegenstrijdige bewijsstukken

heeft aangeleverd. De erkend deskundige keurt het bewijs af en vraagt via de motivatie bij afkeuren dan aan

de eigenaar om de juiste gegevens/bewijsstukken te verstrekken. Daarna geeft de erkend deskundige

hierover een zo objectief mogelijk oordeel.

Alle gegevenswisseling wordt bewaard in de webapplicatie, dus ook (abusievelijk) verkeerd verstrekte

informatie. Dit wordt gedaan omdat de gegevenswisseling leidt tot het wel of niet goedkeuren van het

aangeleverde bewijs.

 

Verantwoordelijkheid aangeleverde bewijsstukken

 

Het is niet de verantwoordelijkheid van de erkend deskundige om fraude met het aanleveren van bewijsstukken

aan te tonen. Het is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar dat hij/zij naar waarheid

bewijsstukken aanlevert. Wel heeft de erkend deskundige een taak via steekproefcontroles om, via een

tweede foto, de kans op fraude te reduceren.